Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 15 czerwca 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.2-7
BRM.KŚiRW.0012.3.5.2016

Dyskusja

0
Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zakazu handlu okrężnego na ulicach Miasta Swarzędza.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Swarzędz ze stowarzyszenia pod nazwą Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn.”KAMELEON – zmieniam się” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/384/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2010 -2020.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie (pow. ca.7,5 ha).
0
Przegląd inwestycji majątkowych realizowanych w roku 2016 w sołectwach, inwestycji w toku oraz przegląd planów inwestycyjnych w sołectwach w projekcie budżetu na rok 2017.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz".