Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim / Radni - Sesja
XVIII Sesja w dniu 28 listopada 2019, godz. 10:00, w sala konferencyjna UM, u. Wejhera 3

Dyskusja

1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Wybór Sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.10:06
5.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Dwór Gdański do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,10:08
6.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt oraz zwrotu wydatków za gorący posiłek lub całodzienne wyżywienie - w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,10:14
7.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.10:16
8.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2019.10:17
9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla działek nr 4, 5/3, i 5/4 (dawniej 5/2) położonych w obrębie geodezyjnym Rychnowo Żuławskie.10:19
10.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.10:22
11.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w miejscowości Jazowa.10:26
12.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.10:27
13.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.10:28
14.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.10:30
15.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2052.10:32
16.
Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
17.
Sprawy różne.10:38