Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XV Sesja w dniu 12 listopada 2019, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.15.2019JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2019 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
6.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej.
7.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sokółka.
10.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
11.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce.
12.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji.
13.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sokólskiego Ośrodka Kultury.
14.
Projekt uchwały w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
15.
Projekt uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy na rzecz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka-Krynki.
16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
17.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
20.
Zamknięcie sesji.