Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
IV Sesja w dniu 14 grudnia 2018, godz. 14:30, w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B)

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.14:38
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:38
3.
Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.14:40
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.14:41
5.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.14:43
6.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.14:44
7.
Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.14:45
8.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła.14:46
9.
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.14:47
10.
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych oraz w formie świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.14:48
11.
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, w prawo własności tych gruntów.15:10
12.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:11
13.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:26
14.
Wolne wnioski.15:49
15.
Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.15:49