Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka / Radni2018
X Sesja w dniu 29 października 2019, godz. 10:00, w w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej
RO-II.0002.10.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.10:10
2.
Wybór sekretarza obrad.10:12
3.
Ustalenie porządku obrad.10:19
4.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 września 2019 r.10:21
5.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.10:40
Załączniki
05. Sprawozdanie
6.
Wolne wnioski.11:09
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych w Nowej Wsi Wielkiej11:22
8.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 10 września 2019 r.12:00
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027.12:05
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym .12:24
12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrowie Wielkiej.12:27
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Prądocin XI.12:30
14.
Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Osielsko wyrażonego uchwałą nr IV/44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK.12:36
15.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.12:40
16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwoju sportu.12:44
17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.12:49
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-202313:29
19.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/201913:37
20.
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.14:34
21.
Sprawy różne.14:44
22.
Zakończenie obrad.14:44