Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XII Sesja w dniu 25 października 2019, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.12.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu i do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
opinia zespołu powołanego do zaopiniowania kandydatów na ławników
d)
powołanie komisji skrutacyjnej
e)
przyjęcie regulaminu głosowania
f)
przeprowadzenie głosowania
g)
ogłoszenie wyników
h)
podjęcie uchwał
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Rozpatrzenie petycji w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zawartej w dokumencie Centralnego Biura Antykorupcyjnego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Rozpatrzenie petycji dotyczącej wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w sprawie zachowania sezonowych połączeń kolejowych z Lublina do Bełżca
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Uchwalenie rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Uchwalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Określenie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Utworzenie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Wyrażenie zgody na przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do projektu pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Utworzenie spółdzielni socjalnej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Wyrażenie zgody na zawarcie przez Miasto Tomaszów Lubelski na okres powyżej 3 lat umowy najmu budynku usytuowanego na działce przy ul. Jana Pawła II
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
25.
Zmiana uchwały nr XX/168/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016 – 2020”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
26.
Uchylenie uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zmienionej uchwałą nr VI/55/2019 z dnia 8 marca 2019 roku i uchwałą IX/91/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
27.
Zakończenie obrad XII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski