Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXI Sesja w dniu 24 maja 2016, godz. 13:00, w Strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20-października 93
ABSOLUTORYJNA - SE-BRM.0002.5.2016

Dyskusja

1.
Poświęcenie wozu strażackiego oraz nowo wyremontowanej strażnicy OSP
2.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
3.
Wybór sekretarza obrad.
4.
I część ROBOCZA. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 20
5.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Załączniki
sesja maj
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
maj
b)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
maj 2016
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
Załączniki
Sprawozdanie_maj
7.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
nadania imienia Przedszkolu w Szczodrzykowie
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2022
c)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok
d)
nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa
e)
nadania nazw ulicom w miejscowości Kamionki
f)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
g)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik – etap I
h)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I
i)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
j)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
k)
zobowiązania Miasta i Gminy Kórnik do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
9.
Interpelacje i zapytania radnych.
11.
II część ABSOLUTORYJNA. Przedstawienie przez burmistrza sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2015r.
a)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat sprawozdania
12.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za 2015r
13.
Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik za 2015r.
a)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku
Załączniki
RIO
14.
Przedstawienie stanowisk pozostałych Komisji Rady oceniających wykonanie budżetu.
15.
Dyskusja nt. wykonania budżetu.
16.
Podjęcie uchwał w bloku absolutoryjnym:
a)
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kórniku
b)
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku za 2015 rok
d)
przyjęcie uchwały absolutoryjnej.
17.
Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kórniku podjętych w 2015r. oraz ze sposobu realizacji strategii rozwoju Gminy Kórnik.
18.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
19.
Zakończenie sesji.