Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XX Sesja w dniu 27 kwietnia 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady Miasta i Gminy Kórnik - ratusz bniński, ul. Rynek 1
SE-BRM.0002.4.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:24
2.
Wybór sekretarza obrad.13:24
3.
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:24
Załączniki
protokól 19
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:24
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.14:56
Załączniki
sesja kwiecień
a)
sprawozdanie roczne z udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych za 2015 rok
b)
z wykonania przetargów
Załączniki
kwiecien
c)
sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa
Załączniki
marzec-kwiecień
d)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
kwiecień 2016
e)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.15:19
7.
Wyrażenie opinii Rady w sprawie ugody z PSE.
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:16:42
a)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok
b)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowina Tatrzańska
c)
zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik
d)
ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik
e)
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
f)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Radzewie gm. Kórnik
g)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik
h)
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik
i)
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2020
j)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki
k)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap III
l)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I
m)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku, gmina Kórnik
n)
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą obszar parkingów i zaplecza sportowo – rekreacyjnego przystanku kolejowego w Koninku.
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12.
Zakończenie sesji.