Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XIV Sesja w dniu 24 września 2019, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.14.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
Załączniki
zwołanie sesji
3.
Przyjęcie protokołu z:
a)
z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r.
b)
z VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r.
c)
z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 r.
d)
z IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2019 r.
e)
z X Sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2019 r.
f)
z XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2019 r.
g)
z XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r.
4.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad głosowania tajnego przy wyborze ławników.
7.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego przy wyborze ławników.
11.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana A. Z.na działalność Burmistrza.
12.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana W. C. na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
13.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani J. C.na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
14.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Roberta Górka Zarządcy Wspólnoty Broniewskiego 5A na bezczynność Burmistrza Sokółki.
15.
Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa E. i W. G. na działalność Burmistrza Sokółki.
16.
Projekt uchwały w sprawie skarg Pana S.K. na działalność Burmistrza Sokółki i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
17.
Sprawozdanie z działalności PPHU Agromech Sp. z o.o. za 2018 r.
18.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2018 r.
19.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za 2018 r.
20.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2018 rok.
21.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2018 rok.
22.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
23.
Sprawozdanie z działalności Sokólskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
24.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce za 2018 rok.
25.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce za 2018 rok.
26.
Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka za lata 2018-2021 w 2018 roku.
27.
Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Sokółka na lata 2017-2021 w 2018 roku.
28.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka za 2018 rok.
29.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokółka za rok 2018.
30.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
31.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
32.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.