Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 11 maja 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.207
BRM.KŚiRW.0012.3.4.2016

Dyskusja

0
Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Swarzędz - projekt uchwały zostanie wycofany z porzadku obrad.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Paczkowie przy ul. Szkolnej 14 w trybie bezprzetargowym.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej Swarzędz- Biedrusko, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na terenie gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Swarzędz.
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad opinii w sprawie zasad udzielania dotacji spólkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżace utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
0
Opinia Komisji w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
0
Sprawy bieżące.15:21
0
Zakończenie.15:22