Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 10 maja 2016, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105
BRM.KSS.0012.4.4.2016

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.15:51
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Swarzędz - projekt uchwały będzie wycofany z porządku obrad.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Paczkowie przy ul. Szkolnej 14 w trybie bezprzetargowym.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej Swarzędz- Biedrusko, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na terenie gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Swarzędz.
0
Opinia Komisji w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.15:51
0
Pomoc RODZINIE, Karta Dużej Rodziny – w tym udzielanie różnego rodzaju świadczeń.15:51
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.