Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2016, godz. 12:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.1.4.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.bif_2016.03.18
3.
Zapoznanie się z planami budowy Centrum Kultury wraz z boiskami wielofunkcyjnymi.
4.
Omówienie kwestii ugody z PSE.
5.
Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok
b)
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
c)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowina Tatrzańska
d)
zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Załączniki
stawkastawka-uz
e)
ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik
Załączniki
doplatadoplata-uz
f)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Radzewie gm. Kórnik
6.
Omówienie sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu Gminy Kórnik za 2015 rok.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.