Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XV Sesja w dniu 13 września 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.15.2019

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołów z XIII i XIV Sesji Rady Miejskiej.
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.12:47
4.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Gminę Stalowa Wola z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.12:47
5.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli oraz nadania mu statutu. (autopoprawka)12:48
6.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli.12:48
7.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. (autopoprawka)14:09
8.
Projekt uchwały zmmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorzadu terytorialnego w 2019roku.14:10
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok (autopoprawka).14:11
10.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.14:12
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 463/2).14:13
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 701/5, 701/6).14:14
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 592/6, 592/7).14:15
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 895/3, 895/7, itd.)14:15
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej (dot. części działki nr 260/9).14:16
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.14:17
17.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi „Bocznej od ul. gen. L. Okulickiego” w Stalowej Woli oraz ustalenia jej przebiegu.14:17
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wykreślenia komórki organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.14:25
19.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.14:26
20.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.14:51
21.
Sprawy różne.14:54
22.
Zamknięcie obrad Sesji.14:55