Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XII Sesja w dniu 13 września 2019, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.12.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.
Składanie zapytań i interpelacji.
7.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.
8.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2019 r.
9.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2019 r.
10.
Przedstawienie informacji o przebiegu realizacji świadczeń medycznych przez Szpital Tucholski w 2019 roku.
11.
Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
12.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
13.
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi przy Placu Wolności 23.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi w skład którego wchodzi jedynie Gimnazjum Powiatowe oraz Liceum Ogólnokształcące w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi.
19.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
21.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
22.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
23.
Wnioski i oświadczenia radnych.
24.
Zamknięcie sesji.