Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Gierałtowice / Sesja- radni
IX Sesja w dniu 29 maja 2019, godz. 17:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48
RG.0002.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.
Przedstawienie porządku obrad i informacja o protokole z sesji z 24.04.2019 r.
3.
Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
4.
Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.
5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (druk 55/2019).
b)
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” (druk 53/2019),
c)
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Szczudlaka na działanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach (druk 56/2019),
d)
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników (druk 54/2019).
6.
Sprawy sołectw, informacje sołtysów.
7.
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
8.
Wolne głosy, komunikaty i informacje.
9.
Zamknięcie posiedzenia.