Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2019, godz. 12:30

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.12:40
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:43
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.12:47
4.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im Jan Pawła II w Markach Druk 171.12:54
5.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach Druk 172.12:55
6.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 1 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego Druk 175.12:55
7.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach. Druk 173.12:56
8.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 2 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego. Druk 176.12:57
9.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkól nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach. Druk 174.12:57
10.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach . Druk 177.13:00
11.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego”Grota”w Markach. Druk 178.13:01
12.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego”Grota”w Markach. Druk 180.13:04
13.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk 179.13:09
14.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki. Druk 181.13:13
15.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki. Druk 187.13:17
16.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Miasto Marki. Druk 188.13:21
17.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki. Druk 189.13:22
18.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/150/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Druk nr 19413:26
19.
Sprawy różne13:36
20.
Zamknięcie posiedzenia.13:36