Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Radni - Sesja
XII Sesja w dniu 28 sierpnia 2019, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.16:48
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:50
3.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.17:02
4.
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 roku.17:02
5.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.17:09
Załączniki
Druk nr 191
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Miasto Marki od realizacji projektu partnerskiego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” (Druk nr 168).17:13
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 (Druk nr 195).17:26
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 193).17:27
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (Druk nr 182).17:31
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego podatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne (Druk nr 183).17:35
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „O! Tworzymy twoją przyszłość” (Druk nr 184).17:38
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 186).17:40
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach (Druk nr 171).17:46
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach (Druk nr 172).17:47
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 1 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego (Druk nr 175).17:47
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach (Druk nr 173).17:48
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 2 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego (Druk nr 176).17:48
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach (Druk nr 174).17:49
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków W Markach (Druk nr 177).17:55
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach (Druk nr 178).17:55
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach (Druk nr 180).17:56
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk nr 179).17:59
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki (Druk nr 181).18:14
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 149).18:19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 150).18:26
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I” (Druk nr 151).18:32
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II” (Druk nr 152).18:33
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki III” (Druk nr 153).18:34
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI” (Druk nr 154).18:34
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII” (Druk nr 155).18:35
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki (Druk nr 156).18:35
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka (Druk nr 157).18:36
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8,9,10,11,18,19,20, 23, 24, 25,26,55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 158).18:37
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wydmach” w Markach (Druk nr 159).18:40
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki (Druk nr 190).18:41
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach (Druk nr 160).18:45
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki (Druk nr 187).18:49
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Miasto Marki (Druk 188).18:53
39.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki (Druk nr 189).18:54
40.
Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości (Druk nr 185).19:00
41.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 161).19:02
42.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 162).19:38
43.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 163).19:40
44.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 164).19:42
45.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 165).19:45
46.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 166).19:49
47.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 167).20:00
48.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 196).20:09
49.
Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 197).20:17
50.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XX/150/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk nr 194).20:20
51.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie planowanych zmian w komunikacji autobusowej w związku z otwarciem nowych stacji II linii metra w Warszawie (Druk 198).20:34
52.
Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do Mareckiej Rady Pożytku Publicznego.20:40
53.
Interpelacje i zapytania radnych.20:54
54.
Sprawy różne.21:30
55.
Zamknięcie posiedzenia.21:30