Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XIV Sesja w dniu 19 sierpnia 2019, godz. 15:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala nr 17
BR-II.002.14.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w s w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do realizacji projektu nr RPPK.08.03.00-18-0049/18 pn. „Anioł stróż” oraz wniesienia wkładu własnego, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.15:52
3.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.16:22
4.
Sprawy różne.16:34
5.
Zamknięcie obrad Sesji.16:34