Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Radni - Sesja
XII Sesja w dniu 27 listopada 2019, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5
SA.0002.9.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie XII sesji Rady Gminy Goleszów.15:01
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:02
3.
Zmiany w porządku obrad.15:03
4.
Wystąpienia zaproszonych gości.15:05
5.
Informacja dotycząca protokołu z XI sesji Rady Gminy Goleszów.15:05
6.
Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.15:10
7.
Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.15:12
8.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleszów za rok szkolny 2018/2019.15:15
9.
Podjęcie uchwał:
1)
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019 – 2023 (projekt nr SA.0006.77.2019);15:19
2)
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2019 rok (projekt nr SA.0006.78.2019);15:32
3)
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (projekt nr SA.0006.75.2019);15:34
4)
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (projekt nr SA.0006.76.2019);15:34
5)
Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (projekt nr SA.0006.71.2019);15:38
6)
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów na rok 2020 (projekt nr SA.0006.72.2019);15:40
7)
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (projekt nr SA.0006.73.2019);15:41
8)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.5.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (projekt nr SA.0006.74.2019);15:44
9)
Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Goleszowie (projekt nr SA.0006.70.2019).15:46
10.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.15:46
11.
Pytania w sprawach bieżących.15:48
12.
Wolne wnioski.15:51
13.
Zamknięcie XII sesji Rady Gminy Goleszów.15:51