Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XIX Sesja w dniu 23 marca 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1-ratusz bniński
SE-BRM.0002.3.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:12
2.
Wybór sekretarza obrad.13:12
3.
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:12
Załączniki
protokół 18
4.
Wystąpienie Posła Bartłomieja Wróblewskiego i przedstawienie informacji nt. rozmów z PSE, wywołanych Apelem nr 3/2015.13:36
5.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:16
6.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.14:46
Załączniki
sesja marzec
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
marzec
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
Załączniki
marzec2016
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
marzec 2016
7.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.15:21
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:16:04
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2022,
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok,15:31
c)
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego,15:34
d)
uchylająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku,15:35
e)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Borówiec, gm. Kórnik,15:36
f)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kórnik, gm. Kórnik,15:37
g)
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2016.15:42
h)
zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik,15:48
i)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1,15:50
j)
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą.15:51
9.
Interpelacje i zapytania radnych.16:45
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12.
Zakończenie sesji.16:51