Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
13 Posiedzenie w dniu 31 lipca 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.13.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
4.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
Załączniki
aport 2019
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
6.
Opinia Komisji w sprawie wniosku mieszkańców ul. 1 Sierpnia 22.
7.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminów targowisk miejskich.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 747/136).
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działki nr 2249/14, 1352/196, itd.).
10.
Opinia Komisji w sprawie wniosku DEWELOPER CUS Sp. z o.o. Sp. K. w Mielcu o zmianę mpzp w rejonie ul. Granicznej.
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy obszarów przy ul. Leśnej i Mickiewicza).
12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.
13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy obszaru przy ul. Dąbrowskiego).
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli.
15.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
Załączniki
projekt_VI_zm_SSE
16.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli.
17.
Sprawy bieżące.
18.
Zamknięcie obrad Komisji.