Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XIII Sesja w dniu 2 sierpnia 2019, godz. 15:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala nr 17
BR-II.0002.13.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.15:43
2.
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.15:43
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok (autopoprawka).16:39
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola (autopoprawka).16:39
5.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy obszarów przy ul. Leśnej i Mickiewicza).16:40
6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.16:40
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy obszaru przy ul. Dąbrowskiego).16:41
8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli.16:41
9.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.16:42
10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli.16:44
11.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.16:44
12.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminów targowisk miejskich(autopoprawka).17:28
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 747/136).17:50
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działki nr 2249/14, 1352/196, itd.).17:51
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.18:02
16.
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.18:06
17.
Informacja z kontroli Komisji Rewizyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.20:50
18.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.20:50
19.
Sprawy różne.20:50
20.
Zamknięcie obrad Sesji.20:50