Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
XI sesja w dniu 28 czerwca 2019, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.7.2019.MKK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:04
2.
Ustalenie porządku obrad.12:05
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:10
4.
Informacja o realizacji zadań przez gminne spółki komunalne.14:03
5.
Informacja o realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia.14:27
6.
Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach za rok 2018.14:29
7.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach za 2018 r.14:31
8.
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.14:58
9.
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach prowadzonych przez Gminę Kęty.15:08
10.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego".15:14
11.
Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęty.15:17
12.
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęty.15:20
13.
Uchwała w sprawie ustalenia regulaminów targowisk gminnych.15:24
14.
Uchwała w sprawie zamiany gruntów położonych w Kętach.15:29
15.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 6869/26 położonej w Kętach obręb: Północ.15:30
16.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3215/2 położonej w Kętach.15:32
17.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3215/2 położonej w Kętach obręb: Wschód.15:34
18.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3977/16 położonej w Bulowicach.15:36
19.
Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.15:38
20.
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.15:44
21.
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.15:46
22.
Uchwała w sprawie skargi na działania Burmistrza Gminy Kęty.15:49
23.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.15:49
24.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.15:49
25.
Omówienie protokołów sesji.15:49
26.
Sprawy bieżące.16:33
27.
Informacje i wolne wnioski.16:50
28.
Zamknięcie sesji.16:50