Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
XIV Sesja w dniu 25 czerwca 2019, godz. 09:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II
Przyjęcie porządku obrad.
III
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Dębica za 2018 rok oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica.
IV
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
2.
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
3.
Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
4.
Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu”.
5.
Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
6.
Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
8.
Zmiany Uchwały Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmienionej Uchwałą Nr X/90/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9.
Ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
Załączniki
projekt 9
10.
Sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
11.
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
12.
Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębica.
13.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy.
14.
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym.
15.
Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Miasta Dębica, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
16.
Zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dębicy i nadania mu statutu.
17.
Określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w podległych szkołach, przedszkolach i bibliotece pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica.
18.
Określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
V
Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI
Interpelacje i zapytania radnych.
VII
Wnioski radnych.
VIII
Sprawy różne.
IX
Zamknięcie sesji.