Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
7 Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, sala nr 17
BR- III.0012.5.7.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.
6.
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
7.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za rok 2018.
8.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stalowa Wola.
9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10.
Pismo KPP dotyczące utworzenia punktu konsultacyjnego dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych i psychotropowych.
Załączniki
Pismo KPP
11.
Pismo NZOZ „Medyk” w sprawie zakupu aparatu USG.
Załączniki
Pismo Medyk
12.
Zamknięcie obrad Komisji.