Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Radni
XI Sesja w dniu 27 czerwca 2019, godz. 13:00, w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM 0002

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji RM Dębna
b)
stwierdzenie obecności,
2.
Przyjęcie protokołu z przebiegu X sesji RM Dębna
3.
Sprawy mieszkańców.
4.
Informacja Przewodniczącego RM o działaniach podjętych między sesjami.
5.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli .
6.
Informacja Dębnowskiej Rady Seniorów z podjętych działań.
7.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym.
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza.
9.
Sprawozdanie z udzielenia dotacji w ramach pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 r.
11.
Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do akcji letniej w tym funkcjonowania przedszkoli stan bieżący i potrzeby.
13.
Podjęcie uchwał w sprawie:
b)
zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019,
e)
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat,
f)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolności, miasta Dębno,
g)
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dębno
h)
zmian w uchwale Nr I/5/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna
i)
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
15.
Interpelacje i zapytania.
a)
odpowiedzi na zapytania.
16.
Sprawy różne.
17.
Zamknięcie sesji RM.