Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
9 Posiedzenie w dniu 25 czerwca 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, sala nr 17
BR-III.0012.7.9.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.
6.
Opinia w sprawie umorzenia udziałów Gminy w spółce Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Stalowej Woli.
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
10.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
11.
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
15.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.
16.
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia Gminy Stalowa Wola do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji i rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji.
17.
Opinia w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleje Jana Pawła II ma Aleje Świętego Jana Pawła II.
18.
Zamknięcie obrad Komisji.