Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XII Sesja w dniu 26 czerwca 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 17, sala nr 17
BR-II.0002.12.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:27
2.
Przyjęcie protokołu z X i XI Sesji Rady Miejskiej.09:27
3.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Stalowa Wola"09:17
4.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola"09:22
5.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola"09:25
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania (przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2018rok, debata nad Raportem).13:47
8.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018rok.14:41
9.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.15:01
10.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za rok 2018.15:01
11.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.15:09
12.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 52.400,00zł).15:10
13.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok. (dot. kwoty 539.636,24zł).15:47
14.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.15:51
15.
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.15:52
17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.15:53
18.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.15:54
19.
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia Gminy Stalowa Wola do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji i rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji.16:00
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.16:01
21.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.16:04
22.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stalowa Wola.16:05
23.
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.16:06
24.
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.16:07
25.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Prezydenta Miasta Stalowej Woli za bezzasadną.16:10
26.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.16:32
27.
Sprawy różne.16:34
28.
Zamknięcie obrad Sesji.16:34