Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XVIII Sesja w dniu 24 lutego 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego, ul. Rynek1
SE-BRM.0002.2.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 17
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:31
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Załączniki
sesja luty
a)
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Kórniku za rok 2015,
Załączniki
interdyscyplinarna
b)
z wykonania przetargów,
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
Załączniki
luty2016
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa,
Załączniki
luty
e)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku.
Załączniki
luty 2016
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2022
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok
c)
nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kórniku
d)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
e)
kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej położonej w Gądkach
f)
kupna prawa własności nieruchomości położonej w Koninku
g)
nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dworzyskach
h)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 56/1
i)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1
j)
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującej grunty miejscowości Kromolice
k)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice, przez grunty miejscowości Kromolice, gmina Kórnik
l)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
m)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
n)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki-azaliowe
o)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki-powietrzna
p)
nadania nazw ulic w miejscowości Kórnik, obręb Bnin
r)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik
s)
zmieniająca uchwałę ws. powołania skarbnika gminy.
t)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą RM nr XVI/191/2015
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
Załączniki
m.walkowiak
10.
Zakończenie sesji.16:39