Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
IX Sesja w dniu 13 czerwca 2019, godz. 12:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.9.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Sokółka za 2018 rok.
3.
Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Sokółka za 2018 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Sokółki.
5.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2018 rok
a)
sprawozdanie Burmistrza Sokółki z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2018 rok,
b)
wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
c)
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
d)
dyskusja,
e)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2018 rok,
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2018 rok,
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2018 rok.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2019 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
8.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
9.
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o kandydatach na ławników.
10.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11.
Zamknięcie sesji.