Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
IX Sesja w dniu 14 czerwca 2019, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.9.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Złożenie ślubowania radnego.
4.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
5.
Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
6.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
7.
Składanie zapytań i interpelacji.
8.
Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2018 r.
a)
przedstawienie raportu,
b)
debata,
c)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.
9.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
a)
zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie),
b)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)
zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
d)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2018 rok.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządowi Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
11.
Drogi publiczne:
a)
sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 r.
12.
Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 r.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019 – 2024.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2022.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
17.
Wnioski i oświadczenia radnych.
18.
Zamknięcie sesji.