Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
IX Sesja w dniu 17 czerwca 2019, godz. 10:00, w sala Sesyjna Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0002.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.10:17
2.
Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 16 kwietnia 2019r.10:18
3.
Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019r.10:18
4.
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Murowana Goślina za 2018 r.10:24
5.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Murowana Goślina za 2018 r.10:24
a)
głosy radnych,
b)
głosy mieszkańców.
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina wotum zaufania.10:24
Załączniki
IX_3Głosowanie
7.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
a)
przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,10:33
b)
przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok,10:39
c)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,10:46
d)
ustosunkowanie się Burmistrza do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,10:47
e)
przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wyrażonego we wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,11:17
f)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,11:23
g)
zapoznanie się z opiniami pozostałych komisji,11:25
h)
dyskusja,11:29
i)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,11:30
Załączniki
IX_1Głosowanie
j)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.11:32
Załączniki
IX_2Głosowanie
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.11:49
Załączniki
IX_20Głosowanie
9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036.11:50
Załączniki
IX_18Głosowanie
10.
Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie.11:57
11.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie -część A111:58
Załączniki
IX_6Głosowanie
12.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie.11:58
Załączniki
IX_7Głosowanie
13.
Projekt uchwaly w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie.11:59
Załączniki
IX_9Głosowanie
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 234/3 połozonej w obrębie Boduszewo , gmina Murowana Goślina.11:59
Załączniki
IX_10Głosowanie
15.
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.429/5,429/4 i 429/3 położonych w obrebie Kamińsko , gmina Murowana Goślina.12:00
Załączniki
IX_11Głosowanie
16.
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo,gmina Murowana Goślina.12:01
Załączniki
IX_12Głosowanie
17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6,22/7 i 22/8 w Łoskoniu Starym.12:01
Załączniki
IX_8Głosowanie
18.
Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji na terenie gminy Murowana Goślina.12:02
Załączniki
IX_15Głosowanie
19.
Projekt uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu w Murowanej Goślinie nazwy Park Hemmingen.12:07
Załączniki
IX_23Głosowanie
20.
Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.12:08
Załączniki
IX_14Głosowanie
21.
Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku.12:10
Załączniki
IX_13Głosowanie
22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.12:14
Załączniki
IX_21Głosowanie
23.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.12:15
Załączniki
IX_22Głosowanie
24.
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.12:16
25.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020r. do 2023r.12:16
Załączniki
IX_5Głosowanie
26.
Projekt uchwały w sprawie Jubileuszu 630-lecia Murowanej Gośliny.12:17
Załączniki
IX_17Głosowanie
27.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie.12:18
Załączniki
IX_19Głosowanie
28.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Murowana Goślina Pani Irenie Błachowiak.12:19
Załączniki
IX_24Głosowanie
29.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Murowana Goślina Pani Cecylii Jeżewskiej.12:19
Załączniki
IX_25Głosowanie
30.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie od 6 kwietnia 2019r do 5 czerwca 2019r.12:20
31.
Interpelacje,wolne głosy i wnioski.12:41
32.
Zamknięcie obrad Sesji.12:42