Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
VII Sesja w dniu 13 czerwca 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.09:10
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.09:10
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 29 maja 2019 r.09:11
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.09:28
5.
Interpelacje radnych.09:28
6.
Zapytania i wnioski radnych.09:28
7.
Raport o stanie Gminy Łazy za 2018 rok:
a)
rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łazy za 2018 rok,
b)
debata nad Raportem o stanie Gminy Łazy za 2018 rok,
c)
podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza Łaz.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Łazy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2018.09:57
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2018 rok.10:11
10.
Informacje i sprawy różne.10:18
11.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.10:18
12.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.10:18
13.
Zamknięcie sesji.10:18