Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Radni
XLIII Sesja w dniu 4 lipca 2017, godz. 12:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji RM
b)
stwierdzenie quorum
c)
przedstawienie porządku sesji
d)
zatwierdzenie porządku sesji
e)
przyjęcie protokołów z przebiegu XLI iXLII sesji RM.
2.
Sprawozdanie Przewodniczącego RM z działań podjętych między sesjami
3.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
4.
Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
a)
pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza.
5.
Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka.
6.
Informacja z realizacji inwestycji i remontów w Gminie Dębno na 2017r.
7.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017,
b)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
c)
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębno,
d)
przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dębno,
e)
zmiany Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno przyjętego uchwałą nr XXIX/228/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r,
f)
ustanowienia pomnika przyrody,
g)
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały, jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.
h)
powołania Dębnowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
8.
Odpowiedzi na zapytania złożone na sesji 25.05.2017 r.
9.
Interpelacje i zapytania.
a)
odpowiedzi na zapytania.
10.
Sprawy różne.
11.
Zamknięcie sesji RM.