Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XIX Sesja w dniu 20 grudnia 2019, godz. 13:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa.13:05
2.
Przyjęcie porządku obrad.13:06
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.13:06
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.13:09
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.13:10
6.
Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.13:11
7.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2020 rok:
a)
odczytanie projektu uchwały budżetowej
b)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c)
odczytanie opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
e)
głosowanie13:31
8.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.13:33
9.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2020 r.13:34
10.
Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2020.13:36
11.
Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Józefów na rok szkolny 2019/2020.13:37
12.
Uchwała w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.13:39
13.
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.13:44
14.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego Miasta Józefowa.
15.
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie kosztów związanych z wyrównywaniem dróg w 2018 roku i pierwszej połowie 2019 roku.13:45
16.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.13:47
17.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.13:50
Załączniki
sprawozdanie
18.
Wolne wnioski.13:51
19.
Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa.13:52