Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
X Sesja w dniu 31 maja 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 sala Nr 17
BR-II.0002.10.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Miejskiej.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 170.779,85zł).09:37
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.10:10
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stalowa Wola.10:16
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki Nr 443/2).10:17
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 355/5).10:17
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki Nr 733/2).10:18
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 592/2).10:18
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działki Nr 890/1, 505/12, itd.).10:19
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki Nr 313/14).10:19
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki Nr 966/49, 966/46)10:20
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej.10:21
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.10:21
16.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola.10:26
17.
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.10:26
18.
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.10:30
19.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Stalowej Woli do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.10:38
20.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.10:41
21.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Stalowa Wola.10:45
22.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.10:59
23.
Sprawy różne.11:05
24.
Zamknięcie obrad Sesji.11:05