Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
X sesja w dniu 31 maja 2019, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.6.2019.MKK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:04
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:13
4.
Raport o stanie Gminy Kęty:
1)
przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kęty,12:18
2)
debata nad Raportem o stanie Gminy Kęty,12:19
3)
uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania.12:22
5.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018:
1)
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018 i informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,12:57
2)
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018,13:01
3)
uchwała nr S.O.XIII/423/45/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018,13:08
4)
uchwała nr 4/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018,13:24
5)
opinia Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018,13:27
6)
opinie komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018,13:29
7)
dyskusja,13:29
8)
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018,13:31
9)
uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018.13:34
6.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 703/3 położonej w Kętach obręb: Podlesie na okres do 3 lat.14:04
7.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kętach.14:06
8.
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Kęty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.14:09
9.
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.14:16
10.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.14:27
11.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.14:35
12.
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na rozbudowę mostu w ciągu ul. Karpackiej w Witkowicach.14:38
13.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.14:46
14.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.14:46
15.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.14:46
16.
Omówienie protokołów sesji.14:47
17.
Sprawy bieżące.15:11
18.
Informacje i wolne wnioski.15:15
19.
Zamknięcie sesji.15:15