Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 23 maja 2019, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018 – 2027”,
b)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik,
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik,
d)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina Kórnik,
e)
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Kórnik i Śrem dotyczącego powierzenia przez gminę Kórnik gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Kórnik do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.
5.
Sprawy biezące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z pismem mieszkańców
Załączniki
pismo
6.
Zakończenie posiedzenia.13:02