Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XVII Sesja w dniu 26 stycznia 2016, godz. 13:00, w Auli Gimnazjum w Białych Błotach , ul. Czysta 1a
RGK.0002.1.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Rozpatrzenie sprzeciwu dot. odmowy uwzględnienia uwag do protokołu z XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota i przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania za 2015 r.:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10.
Interpelacje i zapytania radnych.
11.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2)
w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.
3)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
4)
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
5)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.
6)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.
7)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 r.
8)
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.
9)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
10)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
11)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
12)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
13)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
14)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
15)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.
Zakończenie obrad XVII Sesji VII Kadencji.