Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
X Sesja w dniu 15 maja 2019, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
III
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wspierajmy razem” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
2.
Przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Drogowców w Dębicy.
3.
Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
4.
Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
6.
Powołania Dębickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
IV
Zamknięcie sesji.