Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XIV Sesja w dniu 26 lipca 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.14:41
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:45
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.14:41
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.14:42
6.
Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta Józefowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Józefów bez plastiku”.14:44
7.
Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie”.14:46
8.
Uchwała w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.14:47
9.
Uchwała w sprawie przekazania petycji.14:51
10.
Uchwała w sprawie wprowadzenia etapów realizacji uchwały nr 404/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.15:19
11.
Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Dobrej – dz. ew. nr 27/6 w obr. 27.15:23
12.
Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.15:24
13.
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.15:24
14.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.15:25
15.
Uchwała w sprawie okreslenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.15:26
16.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli windykacji prowadzonych przez Urząd Miasta Józefowa i ich zakresu.15:31
17.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:40
18.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:49
19.
Wolne wnioski.16:44
20.
Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.16:44