Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
VII Sesja w dniu 26 kwietnia 2019, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.7.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.
Składanie zapytań i interpelacji.
7.
Informacja o działalności Domu Dziecka za 2018 r.
8.
Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2018 r.
9.
Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2018 r.
10.
Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
11.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
a)
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018,
b)
przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
12.
Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji i turystyki.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.
17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Tucholskiego.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia zadania Komisji Rewizyjnej.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
21.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
22.
Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:
a)
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
b)
Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
c)
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
23.
Wnioski i oświadczenia radnych.
24.
Zamknięcie sesji.