Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XVI Sesja w dniu 29 grudnia 2015, godz. 13:00, w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
RGK.0002.13.2015

Dyskusja

1.
Otwarcie XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Rewizyjna;
2)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
3)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)
Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych
5)
Komisja Budżetu i Finansów;
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
9.
Interpelacje i zapytania radnych.
10.
Wolne wnioski i zapytania.
11.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
12.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r;
2)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;
3)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;
4)
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
a)
przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
b)
opinia Komisji Budżetu i Finansów,
c)
dyskusja,
d)
głosowanie nad uchwałą.
5)
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024;
6)
zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: " Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017";
7)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
8)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
9)
w sprawie zamiany nieruchomości;
10)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.59.2015);
11)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.58.2015);
12)
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
13)
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota;
14)
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
15)
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota;
16)
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota;
17)
w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota;
18)
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
13.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.
Zakończenie obrad XVI Sesji VII Kadencji.