Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
VIII Sesja w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 sala Nr 17
BR-II.0002.8.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.
4.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą i Miastem Nisko w celu podjęcia wspólpracy w zakresie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi.11:55
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok.
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.12:16
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 48.450,20zł) - autopoprawka.12:18
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok (dot. kwoty 167.350,34zł) - autopoprawka.12:20
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.12:49
10.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.12:50
11.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.13:01
12.
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.13:07
13.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Sochy w Stalowej Woli.13:14
15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli – Etap I.13:21
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod pas drogowy drogi gminnej – ul. Wrzosowej w Stalowej Woli.13:22
17.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.13:25
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr1739/7).13:29
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1740/108).13:34
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. działki nr 748).13:35
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.13:37
22.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.13:54
23.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.13:57
24.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.13:59
25.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
26.
Sprawozdanie z realizacji Programu „Stalowowolska Duża Rodzina”.14:06
27.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.14:25
28.
Sprawy różne.14:25
29.
Zamknięcie obrad Sesji.14:25