Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XVI Sesja w dniu 29 grudnia 2015, godz. 13:00, w Sala Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku-ratusz bniński ul. Rynek1. SESJA BUDŻETOWA
SE-BRM.0002.13.2015

Dyskusja

1.
1. Część I – robocza. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:39
2.
Wybór sekretarza obrad.13:39
3.
Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej13:39
Załączniki
protokol-15
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym13:39
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej13:59
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
grudzien
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
grudzień
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym14:17
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:17:34
a)
zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
b)
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2015rok niewygasających z upływem roku budżetowego
c)
zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
d)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
e)
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020
f)
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
g)
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kórnik”
h)
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik
i)
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
j)
zgłoszenia sołectwa Borówiec Nowy do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
k)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi (Radzewo)
l)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi (Runowo)
m)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi (48)
n)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi (47)
o)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi(547)
p)
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik oraz planów miejscowych.
r)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik
s)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik.
t)
powołania doraźnej komisji statutowej
u)
apelu w sprawie roszczeń Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne wobec Gminy Kórnik
w)
kupna prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonych w Kórniku- wprowadzone w trybie art.20,ust.5 usg.
x)
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji - wprwadzona w trybie art.20 ust.5 usg.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.17:34
10.
Część II – budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kórnik na 2016rok - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu nt. projektu WPF oraz budżetu Gminy Kórnik na 2016rok
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat budżetu Gminy Kórnik na 2016rok
d)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2016-2022
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
a)
Odpowiedź ws. Apelu nr 2/2015
12.
Zakończenie sesji.18:26