Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Sicienko / Radni - Sesja
VI Sesja w dniu 24 kwietnia 2019, godz. 14:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sicienku
BRG.0002.2.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji.
2.
Stwierdzenie quorum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy Sicienko i V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sicienko.
4.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wniosków.
5.
Przedstawienie informacji o pracy Wójta Gminy między Sesjami oraz przedstawienie informacji o stanie finansów gminy.
6.
Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Sicienko.15:06
8.
Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Sicienko.15:28
9.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku oraz rekomendacji wynikających z oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Sicienko.15:55
10.
Informacja o działalności Samorządowych Instytucji Kultury.16:20
11.
Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2018 rok.16:22
12.
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019-2023.
13.
Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
14.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
15.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019 – 2024.
16.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
17.
Uchwała w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sicienko.
18.
Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Sicienko.
19.
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie.
20.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Sicienko.
21.
Wolne wnioski.
22.
Zamknięcie Sesji.18:08