Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XVI Sesja w dniu 24 września 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:04
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:05
3.
Przyjęcie porządku obrad16:07
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 27.08.201916:08
5.
Wręczenie nagród sołectwom Gminy Tarnowo Podgórne, biorącym udział w Rankingu Sołectw16:19
6.
Podjęcie uchwał w sprawie:19:37
c)
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2014r. nr LXIII/811/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11 – projekt 316:31
d)
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2017r. nr XLIX/743/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie uli: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej – projekt 416:32
g)
kupna działek w Wysogotowie – projekt 719:03
h)
kupna działek w Sierosławiu – projekt 819:04
i)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym – projekt 919:06
j)
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania – projekt 1019:08
k)
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych – projekt 1119:10
l)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek o numerach: 242/2 i 242/3, położonych w Tarnowie Podgórnym19:14
m)
zmiany Uchwały nr XV/220/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Tarnowo Podgórne konsultacji społecznych określanych jako Budżet Inicjatyw Społecznych - projekt 1319:36
8.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.19:37
9.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.19:55
10.
Interpelacje i zapytania radnych19:56
11.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji20:06
12.
Wolne głosy, wnioski i informacje.20:06
13.
Zakończenie obrad.20:06