Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XII Sesja w dniu 11 czerwca 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:02
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:02
3.
Przyjęcie porządku obrad16:05
4.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 maja 2019r.16:05
5.
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy:19:31
a)
zapoznanie się z raportem o stanie Gminy17:24
b)
debata19:23
c)
podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania – projekt 119:23
6.
Rozpatrzenie wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2018:21:02
b)
zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Tarnowo Podgórne20:52
c)
zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne20:52
d)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami20:52
e)
zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne o wykonaniu budżetu za rok 201820:52
f)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu wykonania budżetu za rok 201820:54
g)
przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Tarnowo Podgórne20:58
h)
wystąpienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne21:02
i)
dyskusja20:59
j)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt 220:59
k)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2018 – projekt 321:01
7.
Podjęcie uchwał w sprawie21:14
a)
wysokości diet dla sołtysów - projekt 421:12
b)
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - projekt 521:14
8.
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym21:14
9.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne21:14
10.
Interpelacje i zapytania radnych21:14
11.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji21:14
12.
Wolne głosy, wnioski i informacje21:17
13.
Zakończenie obrad21:17