Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Wejherowskiego / Radni - Sesja
VI Sesja w dniu 26 kwietnia 2019, godz. 11:00, w Starostwo Powiatowe w Wejherowie
VI/VI/19

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowo-organizacyjne:
a)
otwarcie sesji,
b)
stwierdzenie prawomocności obrad,
c)
przedstawienie porządku obrad,
1)
Wniosek o wprowadzenie w punkcie 20 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przekazania skargi – druk nr 80/19
2)
Wniosek o wprowadzenie w punkcie 21 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wejherowskiego – druk nr 92/19
d)
przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2.
Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
4.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Wejherowskiego.
5.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych w Powiecie Wejherowskim na lata 2019-2023 - druk nr 79/19.
6.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/XXXII/314/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych na terenie powiatu wejherowskiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - druk nr 78/19.
7.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wejherowskiego na lata 2016-2019.
8.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 86/19.
9.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 87/19.
10.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 88/19.
11.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 89/19.
12.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 90/19.
13.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 91/19.
14.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Gniewino na realizację zadania "Budowa chodnika przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na odcinku 300m" - druk nr 83/19.
15.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - druk nr 81/19.
16.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski na okres od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 82/19.
17.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2019 rok - druk nr 84/19.
18.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2019-2034 - druk nr 85/19.
19.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - druk nr 77/19. W przypadku niepodjęcia uchwały, głosowana będzie uchwała w punkcie 19a, stanowiąca druk nr 77A/19.
a)
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - druk nr 77A/19.
20.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przekazania skargi – druk nr 80/19
21.
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wejherowskiego - druk nr 92/19.
22.
Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z prac między sesjami.
23.
Interpelacje i zapytania radnych.
24.
Wnioski i oświadczenia radnych.
25.
Zamknięcie sesji.14:36