Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.



Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
VII Sesja w dniu 12 kwietnia 2019, godz. 13:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 57
AD.0012.7.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad VII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2018 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2018 rok oraz planowane zamierzenia na lata 2019 - 2020
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
11.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2018”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
12.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja oświetlenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Umorzenie postępowania dotyczącego petycji zgłoszonej przez rodziców uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Zmiana uchwały nr V/44/2019 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Wyrażenie zgody na zwrot nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim u zbiegu ulic Aleja Sportowa, Ordynacka nabytej w drodze darowizny na rzecz Powiatu Tomaszowskiego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cmentarza Komunalnego przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
„Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Zakończenie obrad VII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski